สันปูเลย
ดอยสะเก็ด

วัดเชฎฐาวรคุปต์ (ป่าขุย)

วัด

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๑ ม.๓ ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินวัดมีเนื้อที่ ๘ ไร่ ๒ งาน ๔๕ ตารางวาอาคารเสนาสนะประกอบด้วยพระอุโบสถ กุฏิสงฆ์ วิหาร ศาลาเอนกประสงค์ ศาลาบําเพ็ญกุศล ปูชนีย์วัตถุ มีพระพุทธรูปปูนปั้นและเจดีย์ทรงพม่า วัดเชฏฐาวรคุปต์ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๐ เดิมชื่อวัดป่าขุย ได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๒ ทางวัดมีศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์และศูนย์อบรมเด็ก ก่อนเกณฑ์ในวัด เปิดสอนเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๒ การเดินทาง วัดเชฏฐาวรคุปต์มีเส้นทางติดกับ ถนนแยกแม่กวง – ท่ารั้ว – บ่อสร้าง เส้นทางสะดวกสามารถเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว และบริการอูเบอร์ แกร็บ และขนส่งมวลชน ชุมชนบ้านป่าขุย ตําบลสันปูเลย อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีความหลากหลายในด้านชาติพันธุ์อาชีพ สังคมและสภาพเศรษฐกิจ ซึ่ง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง งานหัตกรรม งานเศรษฐกิจชุมชน มีงานประเพณีประจําปี ของหมู่บ้านได้แก่ ประเพณีตานข้าวใหม่ ซึ่งจัดขึ้นช่วงเดือนเมษายนหรือช่วงเทศกาลสงกรานต์ ของทุกปี ทุกวันที่ ๑๖ เมษายนของทุกปี โดยจะมีการจัดเตรียมครัวตานเพื่อสงเคราะห์บ้านและ พระภูมิทั้ง ๔ ทิศ นักท่องเที่ยวสามารถมาร่วมพิธีสะเดาะเคราะห์กรรมได้ ประเพณีสรงน้ํา องค์พระธาต จัดขึ้นในเดือน ๘ เป็ง ช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี เป็นช่วงฤดูฝนและเป็น ช่วงที่ชาวบ้านว่างจากการทํานาสําหรับวัดเชฎฐาวรคุปต์ ป่าชุ่ย เป็นวัดที่มีความโดดเด่น ต่างจากวัดอื่นๆ คือ วิหารจะประกอบด้วยเสาไม้สักทอง เป็นวิหารที่ใหญ่ที่สุดของ ตําบลสันปูเลยและมีอายุประมาณ 400 กว่าปี มีองค์พระประจําวัน โดยมีจ้าวจําปาศักดิ์ แห่งเมืองลาวกลุ่มล้านช้างเป็นผู้ก่อสร้าง

เขียนเมื่อวันที่

ข้อมูลติดต่อ

ที่ตั้ง : ๑๘๑ ม.๓ ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ : 053 887 631
เวลาเปิดทำการ : 8:00 – 17:00 น.