สันปูเลย
ดอยสะเก็ด

วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว

วัด

วัดสันปูเลยเดิมชื่อ

วัดสะหลีเวียงแก้ว สะหลี แปลว่า ต้นโพธิ์ สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๒๘๐ ตั้งอยู่บ้านสันปูเลย เลขที่ ๖๖ หมู่ที่ 9 ตําบลสันปูเลย เขต ๑ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย บริเวณวัดมีเนื้อที่ประมาณ ๗ไร่เศษ และ ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของมูลนิธิพระครูบาน้อยเขมปัญโญ เพื่อสงเคราะห์เลี้ยงเด็กกําพร้า ผู้ยากไร้และการสาธารณสงเคราะห์ในปัจจุบันวัดสันปูเลยได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร เดิมวัดสันปูเลยเป็นเมืองเก่าแก่ที่ชาวมอญได้มาอาศัยอยู่ โดยมีพระเจ้าโปมะยุง่วน เป็นเจ้าเมืองปกครองเมืองเวียงแก้วที่นี้ต่อมาพระมารดา ได้ประชวนหนักเกิดอาการประหลาดไม่มียาไหนรักษาได้พระองค์จึงได้ตั้งสัจจะวาจาขออํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือพระมารดาให้หายจากอาการประชวรแม้นหากหายจะสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่พร้อมอารามถวายเป็นพุทธบูชา จึงมีฟ้าผ่าลงมาบริเวณนั้น และ อาการประชวรของพระมารดาก็หาย จึงได้สร้างพระพุทธรูปชื่อพระเจ้าทันใจ นับแต่นั้นมาพระอารามแห่งนี้ จึงได้ชื่อว่า วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว มาจวบจนบัดนี้ ภายในวัดประกอบด้วยพระวิหารหลวง พระอุโบสถไม้สักทองทรงล้านนาประยุกต์ พระมหาเจ้าเจดีย์สะหลีบุญเรือง พระพุทธสรีศากยมุนี กฏิสงฆ์ พระมหาอุปคุตอุดมมงคล ศาลาหลวงปารมี ศาลาปฏิบัติ ธรรมต่างหอประไตรปิฎก ๓ ชั้น ทรงล้านนาประยุกต์ ศาลพระมหาฤษีภูมิงอ่อง พระธาตุเจ้าเจดีย์ปารมี พญาราชสิงห์หลวง พระสีวลีมหาเถระเจ้า ศาลาหน้าบุญพระยืน รูปปั้นพระครูบาเจ้าศรีวิชัย วิหารปฏิบัติหอพระไตรปิฎก

เขียนเมื่อวันที่

ข้อมูลติดต่อ

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 1 บ้าน 66 บ้านสันปูเลย ซอย 2 ตำบล สันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
โทรศัพท์ : 053 114 598
เวลาเปิดทำการ : 6:30-18:30 น.