สันปูเลย
ดอยสะเก็ด

วัดศรีสวัสดิ์ บ้านกอกหม่น

วัด

วัดศรีสวัสดิ์กอกหม่น ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖๖ หมู่ที่ ๕ ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ที่ดิน ของวัดมีเนื้อที่ 5 ไร่ ๓ งาน ๑๘ ตารางวาง ทิศเหนือจดที่นาเอกชนทิศใต้จดที่ดินสาธารณประโยชน์ ทิศตะวันออกจด ลําคลอง ทิศตะวันตกจดถนน อาคารเสนาสนะประกอบด้วยวิหาร เจดีย์ อุโบสถ กุฏิสงฆ์ ศาลา การเปรียญ ศาลาบําเพ็ญบุญหอระฆัง วัดศรีสวัสดิ์เดิมชื่อ “วัดศรีบุญเรือง” ได้รับพระราชทาน วิสุงคามพัทธสีมา เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๒ และได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็น “วัดศรีสวัสดิ์” ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

เขียนเมื่อวันที่

ข้อมูลติดต่อ

ที่ตั้ง : ๑๖๖ หมู่ที่ ๕ ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ : 0931638415
เวลาเปิดทำการ : -