สันปูเลย
ดอยสะเก็ด

วัดวารีสุทธาวาส (วัดร้องขุ่น)

วัด

วัดวารีสุทธาวาส (วัดร้องขุ่น) เป็นวัดคู่บ้านคู่เมือง ตั้งอยู่เลขที่ ๖๗ บ้านร้องขุ่น หมู่ที่ ๑๐ ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑ ไร่ ๓ งาน อาณาเขต ทิศเหนือ ประมาณ ๑ เส้น ๔ วา ทิศใต้ประมาณ ๑ เส้น ๔ วา จรดที่นาและสวนของเอกชน ทิศตะวัน ออกประมาณ ๑ เส้น ๓ วา จรดมหาวิทยาลัยชีวิต ทิศตะวันตกประมาณ ๑ เส้น ๑๐ วา จดถนน มีที่ธรณีสงฆ์จํานวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑ ไร่ ๕๐ ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบ ด้วย พระวิหาร ศาลาอเนกประสงค์ กุฏิสงฆ์ ปูชนียวัตถุมีเจดีย์โบราณแบบล้านนาไทย วัดวารีสุทธาวาสสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๘ ชาวบ้านเรียกว่าวัดร้องขุ่น เดิมชื่อวัดสันคู่ ภายใน มีศาลาการเปรียญ วัดเป็นสถานที่น่าศึกษาท่องเที่ยว และควรค่าแก่การอนุรักษ์เพื่อการ เคารพบูชาตามพระพุทธศาสนา เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในหมู่บ้าน ให้รู้จักมีความรักความสามัคคีซึ่งกันและกัน และให้รู้จักการเสียสละการมีส่วนร่วมในหมู่คณะ เป็นวัดเก่าแก่ที่ประชาชนให้ความเคารพนับถือ สภาพทางสังคม เช่น ภาษา ศาสนา ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความเป็นพื้นบ้านที่มีการรักษาศิลปวัฒนธรรม ได้เป็นอย่างดี มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รู้จักการมีส่วนร่วมในหมู่บ้านเป็นอย่างดี 

เขียนเมื่อวันที่

ข้อมูลติดต่อ

ที่ตั้ง : 67 บ้านร้องขุ่น หมู่10 ตำบล สันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
โทรศัพท์ : 0856187621
เวลาเปิดทำการ : 06:00-20:00 น.