สันปูเลย
ดอยสะเก็ด

วัดยางทอง

วัด

วัดยางทอง ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
 วัดยางทอง ตั้งอยู่เลขที่ 100 บ้านยางทอง ม.4 ตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๖ ไร่ ส.ค. ๑ อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ ๒ เส้น ๒ วา จดที่นาของราษฎร ทิศใต้ประมาณ ๒ เส้น ๑ วา จดที่นาของราษฎร ทิศตะวันออกประมาณ ๒ เส้น ๑๖ วา จดที่นาของราษฎร ทิศตะวันตกประมาณ ๓ เส้น ๕ วา จดที่นาของราษฎร มีธรณีสงฆ์จำนวน ๓ แปลง เนื้อที่ ๓ ไร่ ๒ งาน อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ วิหาร และศาลาอเนกประสงค์ ปูชนียวัตถุมีพระพุทธรูปศิลปะล้านนา ธรรมาสน์ศิลปะล้านนา กลอง กลองสะบัดชัย และแท่นสรรพัน (โต๊ะหมู่บูชา) ศิลปล้านนา
วัดยางทองแต่ก่อน ชื่อวัดสิงห์แก้ว(วัดพระสิงห์แก้ว)บ้างตามแต่จะเรียกในสมัยนั้น ก่อสร้างเมื่อในปีไหนไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดเท่าที่ค้นคว้าสืบถามจากผู้เฒ่าผู้แก่ภายในหมู่บ้านว่า วัดยางทองหรือวัดพระสิงห์นั้นเป็นวัดร้าง สร้างในสมัยกษัตริย์ในราชวงค์มังราย แต่มาเป็นวัดร้างในสมัย              พระเจ้าแม่ฎุวิสุธิวงค์ อดีตเจ้าผู้ครองล้านนาองค์สุดท้าย องค์ที่๑๘ ผู้คนแถวนี้จึงถูกต้อนไปพม่าทำให้วัดพระสิงห์แก้วถูกทิ้งให้เป็นวัดร้าง ร่วม ๒๐๐ ปี จึงทำให้ถาวรวัตถุต่างๆ ล่มสลาย (สันนิฐานจากโบราณสถานที่มีในหมู่บ้านมีวัดร้างอยู่หลายวัดในสมัยนั้น) ไปตามกาลเวลา บ้างก็โดนระเบิด พม่าเอาไปเมืองพม่าบ้าง กุฎิ วิหาร ธาตุ ต่างล้มสลายไป พอถึง พ.ศ. ๒๓๒๐-๒๓๒๕ ซึ่งตรงกับยุคของ     พระเจ้ากาวิละ เชื่อเจ้า ๗ ตน (ยุคพื้นม่าน) ซึ่งทางล้านนาได้ขับไล่พม่าออกเมืองไป ประชาชนเลยมาตั้งถิ่นฐานกระจัดกระจายอยู่กันไป และในปีพ.ศ.๒๓๒๕ นี้เองมีพระรูปหนึ่ง ชื่อ พระครูบาอินตา เป็นคนบ้านยางทอง โดยกำเนิดจึงได้รวมชาวบ้านมาทำการบูรณะยังวัดร้างพระสิงห์แก้วนี้ คือได้ทำการ ก่อสร้าง วิหาร อุโบสถ โฮงหลวง(กุฎิ) พร้อมกันได้ปั้นพระประธานด้วยมือท่านเองและได้พระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก(รัชกาลที่๑) กับเจ้าหลวงเมืองเชียงใหม่ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา
เมื่อปีพ.ศ.๒๓๓๕ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร การบิหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ ๑ พระอินตา รูปที่๒ พระอธิการจิ่น รูปที่ ๓ พระอธิการสุรินทร์ รูปที่ ๔ พระอธิการบุญมี รูปที่ ๕ พระอธิการคำปวน รูปที่ ๖ พระอธิการบุญสม รูปที่ ๗ พระอธิการจันทร์ทิพย์ รูปที่ ๘ พระอธิการคำปัน รูปที่ ๙ พระอธิการจำนง รูปที่ ๑๐ พระอธิการอเนก รูปที่ ๑๑ พระอธิการดำรงเดช รูปที่ ๑๒ พระครูเขมาภิราม การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม เปิกสอน พ.ศ. ๒๕๒๙ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด เปิดสอน พ.ศ. ๒๕๒๐ และมีโรงเรียนประถมศึกษาตั้งอยู่ในที่วัด นอกจากนี้มีหน่วย อ.ป.ต. หอสมุด หน่วยอบรมกลุ่มแม่บ้านยางทอง และหนุ่มสาวยางทอง และยังใช้อุโบสถหลังนี้เป็นประจำตลอดมา ข้างในอุโบสถเป็นทรงล้านามีพระประธานปางไสยาณ์(พระนอน)มีพระพักต์ อิ่มเอิบ สาเหตุที่ต้องเปลี่ยนชื่อวัดพระสิงห์แก้ว เพราะหลังจากครูบาอินตาได้มาบูรณะแล้วได้มีต้นยางน้อยใหญ่ ขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก จึงจะได้เรียกให้คล้องกับที่มีต้นยาง จึงไห้ชื่อว่าวัดป่ายางไก่ดำ แต่พออีกไม่นาน เห็นชื่อวัดยาวไปเกรงจะเรียกกันไม่ถนัด จึงมาเป็นวัดป่ายางทอง และได้ให้ชื่อกับกรมศาสนาว่าวัดยางทองจนถึงทุกวันนี้
ข้อมูลจาก เว็บไซต์เทศบาลตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ http://splmu.go.th
เขียนเมื่อวันที่

ข้อมูลติดต่อ

ที่ตั้ง : 100 หมู่ 4 ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทรศัพท์ : 053867636
เวลาเปิดทำการ : 08:00-17:00 น.