สันปูเลย
ดอยสะเก็ด

วัดดอนชัย (ท่ารั้ว)

วัด

วัดดอนชัย (ท่ารั้ว) ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๓ บ้านท่ารั้ว หมู่ที่ ๗ ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๓ ไร่ ๑ งาน อาณาเขตทิศเหนือจดที่นาเอกชน ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตกจรดลําคลอง มีธรณีสงฆ์จํานวน ๓ แปลง อาคารเสนาสนะประกอบด้วยศาลาการเปรียญกุฏิสงฆ์ วิหาร วัดดอนชัย (ท่ารั้ว) สร้างเมื่อปี พ.ศ.๒๓๖๙ เดิมชื่อ วัดต้าฮั่ว สร้างโดยพระอนทจักรร่วมกับศรัทธาประชาชนได้สร้างวัดขึ้น มีพระวิหารที่สวยงาม สถานที่ในวัดเหมาะแก่การ วิปัสสนากรรมฐาน และปฏิบัติธรรม มีเจ้าอาวาสคือ ท่านพระครูสถาพรธรรมปโชติ เจ้าคณะตําบลสันปูเลย เขต ๑ เจ้าอาวาส วัดดอนชัย (ท่ารั้ว) และในบริเวณวัดมีศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.ตําบลสันปูเลย) มีศูนย์ OTOP ตําบลสันปูเลย และบริเวณใกล้กับวัดเป็นที่ตั้งของโรงเรียนสันปูเลยปัจฉิมวัย ศูนย์รวมกิจกรรมผู้สูงอายุตําบลสันปูเลย

เขียนเมื่อวันที่

ข้อมูลติดต่อ

ที่ตั้ง : ๑๓๓ บ้านท่ารั้ว หมู่ที่ ๗ ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ : 053887132
เวลาเปิดทำการ : 06:00-17:00 น.