สันปูเลย
ดอยสะเก็ด

กลุ่มเมล็ดพันธุ์ข้าว บ้านสันต้นดู่

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

กลุ่มเมล็ดพันธุ์ข้าวสันต้นคู่จัดตั้งมาได้เกือบ ๔๐ ปี ตั้งอยู่เลขที่ ๖๒ หมู่ ๒ ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของเกษตรกรในพื้นที่หมู่บ้านสันต้นคู่ มีสมาชิกกลุ่มทั้งหมด ประมาณ ๒๗ คน โดยมี พ่อจรัญ คําใจ (ลุงก่าน) เป็นประธานกลุ่ม กลุ่มเมล็ดพันธุ์ข้าว สันต้นคู่ ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สํานักงานเกษตร อําเภอดอยสะเก็ด และสํานักงานเทศบาลตําบลสันปูเลย ในการผลักดันและส่งเสริมด้าน เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพและมีรางวัลการันตีอย่างมากมาย ผ่านการประกวดเมล็ดพันธุ์ข้าว ทั้งระดับอําเภอระดับจังหวัดและระดับประเทศ การทํานาจํานวน ๒ ครั้ง คือข้าวนาปี ปลูกในช่วงต้นเดือนสิงหาคม และเก็บเกี่ยวในเดือนมิถุนายน ข้าวนาปรังเริ่มปลูกช่วงเดือนธันวาคมและ เก็บเกี่ยวช่วงเดือนมิถุนายน โดยมีการจําหน่ายเมล็ดพันธุ์และข้าวเปลือก ข้าวนาปีและข้าวนาปรังเมื่อเก็บเกี่ยวแล้วจะได้ ข้าวเฉลี่ยไร่ละ ๑ ตัน ประมาณ ๑๐๐ – ๑๒๐ ถัง

เขียนเมื่อวันที่

ข้อมูลติดต่อ

ที่ตั้ง : 62 หมู่ 2 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ : 053-868-116
เวลาเปิดทำการ : 9: 00 –17:00 น.