สันปูเลย
ดอยสะเก็ด

กลุ่มกระดาษสา บ้านสันต้นม่วงใต้

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

ชุมชนผลิตกระดาษสาบ้านสันต้นม่วงใต้ เป็นกลุ่มผู้ผลิตกระดาษจากต้นสา ตั้งอยู่บริเวณใกล้ที่ทําผู้ใหญ่บ้าน ขั้นตอนการคัดเลือกเอาแต่ ปอสาอ่อน นําไปแช่น้ําประมาณ ๓ ชั่วโมง และไม่ควรเกิน ๒๔ ชั่วโมง การแช่น้ําจะทําให้ เปลือกปอสาอ่อนตัวจากนั้นนําไปใส่ภาชนะต้ม ใส่โซดาไฟหรือน้ําด่างจากขี้เถ้า เพื่อช่วยให้ โครงสร้างของเปลือกปอสาเปื่อยและแยกจากกันเร็วขึ้น โซดาไฟอย่าใช้มากไปเพราะอาจไป

ทําลายเยื่อมากเกินไป ใช้เวลาต้ม ๒-๓ ชั่วโมง จากนั้นเมื่อต้มเสร็จแล้ว นํามาสอล้างน้ํา จนหมดด่าง จากนั้นจะใช้เครื่องตีปั้นเยื่อใช้เวลาประมาณ ๓๐ นาที จากนั้นนําเยื่อไปฟอก ไม่ให้ขาวนัก แต่ถ้าชอบขาวๆ ต้องใช้ผงฟอกสีเข้าช่วย จากนั้นนําเยื่อปอสาที่ได้ตักใส่ ในอ่างหรือภาชนะที่เตรียมไว้ประมาณ 5 – ๗ ขัน และใช้น้ําประมาณ ๒๐ – ๓๐ ลิตร แล้วใช้ไม้คนเยื่อในอ่างให้ทั่ว เพื่อให้เยื่อลอยตัวและกระจายออกจากกันอย่างสม่ําเสมอ จากนั้นนําแม่พิมพ์สําหรับทําแผ่นกระดาษมาซ้อนเยือต่อไป ส่วนการทําแผ่นมีให้เลือก ๒ วิธี คือแบบตักกับแบบแตะ

เขียนเมื่อวันที่

ข้อมูลติดต่อ

ที่ตั้ง : -
โทรศัพท์ : -
เวลาเปิดทำการ : 9: 00 –17:00 น.